Betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)
Bokföring Ekonomi Redovisning