SVCA lämnar sina synpunkter på Departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32).
Bokföring Ekonomi Redovisning