Delåret, januari-september 2016:

Investeringar om 48 miljoner kronor i 16 nya och befintliga portföljföretag. Sju innehav har avyttrats.
Resultatet efter beräknad skatt uppgick till -44 miljoner kronor.
Kassaflödet uppgick till -52 miljoner kronor.
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid delårets slut uppgick till 1 157 miljoner kronor.

Bokföring Ekonomi Redovisning