Fjärde kvartalet, oktober – december 2016
• Investeringar om 10 miljoner kronor i fyra befintliga portföljföretag. Tre innehav har avyttrats.
• Resultat efter beräknad skatt uppgick till -33 miljoner kronor.
• Kassaflödet uppgick till 4 miljoner kronor.
• Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 161 miljoner kronor.
Bokföring Ekonomi Redovisning