Km-skatten är ytterligare en belastning på företagande och glesbygd. En åkare med 18 timmerbilar och 6 flisbilar beräknar att km-skatten skulle kosta i storleksordningen 13 miljoner kronor per år! Vem ska betala detta? Tillåt svenska företagare att åtminstone få konkurrera på samma villkor som resten av EU:s företag.
Bokföring Ekonomi Redovisning