Digitalisering redovisningskonsult
3 av 10 löntagare är missnöjda med sin lön. Bland kvinnorna är siffran högre, 35 procent av alla förvärvsarbetande kvinnor är inte nöjda. Det visar en undersökning från Visma som Sifo har genomfört.       Digitaliseringsindex mäter hur långt svenska företag och offentlig sektor har kommit i digitaliseringen av de vanligaste ekonomiska processerna. Årets index når 40,8 procent, en liten ökning på 3,3 procent från förra årets mätning. Statistiken baseras på en undersökning bland närmare 900 ekonomichefer i större bolag, genomförd av Visma.  
Rättvis kompensation för utfört arbete är en viktig fråga. En förklaring till att kvinnor är mer missnöjda kan vara osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, men också att lönerna i kvinnodominerade yrken generellt sett är lägre, säger Sofia, vd Visma Enterprise. En majoritet av löntagarna är dock nöjda med sin lön, 67 % uppger att de är ganska eller mycket nöjda. Motsvarande siffra är 73 % bland männen respektive 60 procent bland kvinnorna. Men betydligt fler kvinnor är mycket missnöjda med lönekuvertet, det anger 11 procent av kvinnorna jämfört med endast fyra procent av männen. – Ny statistik från SCB & LO visar att kvinnors löner har ökat mer än mäns de senaste åren. Det kan vara en effekt av arbetet med lönekartläggningar. Från och med 1 januari 2017 omfattas alla arbetsgivare av kravet på en årlig lönekartläggning, säger Sofia. Statistik: Så nöjda är svenska arbetstagare med sin lön
Är du nöjd med den lön du har idag? (procent)
                                           Total        Man      Kvinna Ja, mycket nöjd                  10            12            8
Ja, ganska nöjd                  57            61          52
Nej, ganska missnöjd         21           18           24
Nej, mycket missnöjd           8            4            11
Tveksam, vet ej                    4            4              4 Om undersökningen
Den statistiska undersökningen genomfördes på uppdrag av Visma i samarbete med Sifo  
– Att digitaliseringstakten är så pass låg i landets organisationer är förvånande. De som tar täten i digitaliseringen av sina verksamheter får ett försprång som kan bli svårt för andra att knappa in på senare. Genom att digitalisera mer av den interna administrationen frigörs tid och resurser till att fokusera på utveckling av verksamheten istället, säger Carola, Visma Software. Attestering av fakturor och tidrapportering är fortfarande de områden där företag och offentlig sektor har kommit längst med sin digitalisering. Där ligger digitaliseringsgraden på närmare 60 procent. Betydligt sämre placerar sig automatisering av nyckeltal, inkommande fakturor och reseräkningar, där siffran som mest når 31 %. – Att både reseräkningar och inkommande fakturor har lägst digitaliseringsgrad är överraskande eftersom de är enkla att automatisera och sparar in mycket arbetstid, säger Carola Lissel. Vismas Digitaliseringsindex 2018
Ranking: Grad av digitalisering bland svenska organisationer per funktion
(föregående års resultat inom parentes) 1 Attestflöde 61,2 % (56,8 %) 2 Tidrapportering till lön 60,4 % (56,5 %) 3 Automatisk betalning från betalningsförslag 42,9 % (45,6 %) 4 Utgående fakturor 37,2 % (30,9 %) 5 Automatiskt uppdaterade nyckeltal 32,8 % (29,7 %) 6 Inkommande fakturor 28,2 % (22,6 %) 7 Reseräkning till lön 25,7 % (22,0 %) Sveriges totala digitaliseringsindex 40,9 % (37,7 %)
Om Vismas Digitaliseringsindex 2017
Vismas Digitaliseringsindex mäter graden av digitalisering och automatisering av ekonomiska och administrativa processer i både privat och offentlig sektor. Resultatet baseras på en kvantitativ undersökning genomförd under sommaren 2017 med 898 svarande vd:ar och ekonomichefer i företag och kommuner med fler än 25 anställda, vilket gör undersökningen till den största i sitt slag. Respondenterna fick gradera på en skala noll till 100 procent hur digitala och automatiserade de anser sina organisationer vara avseende sju frågor om centrala ekonomiska och administrativa processer.